Zoznam zariadení

Hľadáte zariadenie pre Vaše dieťa?

Unity House

Unity House – International Montessori Kindergarten je predškolské zariadenie založené na princípoch Montessori pedagogiky s výučbou v anglickom jazyku. Sídlime v nádhernom prostredí v blízkosti lesa i centra Bratislavy.Unity House vytvára pokojné a pozitívne prostredie, ktoré podporuje prirodzenú túžbu po poznaní. Naším cieľom je pomáhať deťom vo veku od 2 do 6 rokov rozvíjať globálne a radostné chápanie sveta v jeho mnohorakých súvislostiach, pestovať ušľachtilú povahu a schopnosti inteligentne a tvorivo pomáhať sebe aj iným.

Škôlka ZVONČEK

Súkromná hudobná škôlka ZVONČEK so zameraním na hudobný a jazykový rozvoj Vášho dieťaťa. Našu starostlivosť a pozornosť venujeme deťom od 1,5 roka do 6 rokov.

Občianske združenie Materské centrum Žabiatko

Sme zariadenie, ktoré je k dispozícii 24hodín denne detičkám ak rodičia potrebujú. Prijímame detičky od 6 mesiacov do 7 rokov. Detičky sú podľa veku rozdelené do jednej z tried : jasle, škôlka, predprípravka. Deťom sa venuje personál s potrebným vzdelaním a taktiež v jasliach máme zdravotnú sestru. V lete sme k dispozícii ako primestský tábor pre detičky a celé leto je u nás kopec zábavy. Po celý rok s deťmi robíme rôzne akcie ako napr. karneval, návšteva uja policajta, požiarnika, záchranára, robíme akcie ako módna prehliadka, ľudové tance, každodenná výučba anglického jazyka a mnoho ďalších aktivít ktoré si viete pozrieť ja na našom facebooku : https://www.facebook.com/materskecentrum.zabiatko

OZ Vilka deťom

Škôlka Vilka je predškolské zariadenie zamerané na všestranný rozvoj detí tvorivými formami. Mladý a dynamický personál s dlhoročnou praxou, VŠ vzdelaním v odbore a špecializáciou na výtvarnú, hudobnú alebo jazykovú výchovu je zárukou rôznorodých aktivít pre detičky.Hlavný dôraz sa kladie na výuku anglického jazyka, v prípade záujmu rodiča sa pridáva aj španielsky jazyk. Využívame metodiku Jolly Phonics a úzko spolupracujeme s Jolly Phonics centrom v Pezinku.

Pekná cestička, s.r.o.

Súkromné predškolské zariadenie pre deti od 2,5 – 6(7) rokov.Jeho snahou je ponúknuť deťom ústretové prostredie, vytvoriť im miesto, kde sa budú cítiť bezpečne, kde pochopia princípy kamarátstva, tolerancie a kde sa naučia pracovať tímovo. Našim zámerom je zaistiť deťom dostatok podnetov k ich aktívnemu rozvoju.Dbáme nato, aby mali dostatok pohybu, priestoru na hry a výber aktivít.Deti v Materskej škôlke - Peknej Cestičke sa hrajú a oddychujú v oddelených triedach. Celý deň trávia pod vedením skúsených pedagogických pracovníčok s niekoľkoročnou praxou v predškolských zariadeniach.

Súkromná materská škola

Súkromná MŠ "Detský sen" v Senci je zaregistrovaná v sieti škôl a školských zariadení SR od r.1994. Je to škôlka rodinného typu pre deti od 2,5 - 6 r. Poskytuje predprimárne vzdelávanie a je zameraná na intenzívnu výučbu AJ a vytváranie zdravého životného štýlu - projekt " Zdravé dieťa"V našej škôlke sa sny detí stávajú skutočnosťou! Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, je rešpektovaná jeho individualita, je podnecovaný jeho talent, fantázia, kreativita. Zážitkovým učením objavuje ako veci fungujú, získava poznatky aj prostredníctvom IKT prácou na PC a interaktívnej tabuli s edukačnými programami a nadobúda vedomosti a zručnosti učením hravou formou

Súkromná materská škola Detský sen

Súkromná MŠ "Detský sen" v Senci je zaregistrovaná v sieti škôl a školských zariadení SR od r.1994. Je to škôlka rodinného typu pre deti od 2,5 - 6 r. Poskytuje predprimárne vzdelávanie a je zameraná na intenzívnu výučbu AJ a vytváranie zdravého životného štýlu - projekt " Zdravé dieťa"V našej škôlke sa sny detí stávajú skutočnosťou! Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, je rešpektovaná jeho individualita, je podnecovaný jeho talent, fantázia, kreativita. Zážitkovým učením objavuje ako veci fungujú, získava poznatky aj prostredníctvom IKT prácou na PC a interaktívnej tabuli s edukačnými programami a nadobúda vedomosti a zručnosti učením hravou formou

Materská škola sv. Vincenta de Paul

Materská škola sv. Vincenta de Paul, sídli v blízkosti sídliska Rybníky a patrí do farnosti Levice Rybníky. Naša materská škola má 4. triedy, ktoré navštevuje 92 detí vo veku od 3-6 rokov.Kolektív tvorí 8 kvalifikovaných pedagogických zamestnankýň a 7 zamestnancov KSŠ zabezpečujúcich prevádzku MŠ.Na dosiahnutie cieľov všestranného výchovného procesu v oblastiach predprimárneho vzdelávania využívame vzdelávací program MŠ SR – ISCED 0 aGRAVISSIMUM EDUCATIONIS, deklaráciu o kresťanskej výchove ,ktorá je modelom každého pedagóga v jeho pôsobení.

Detské centrum Hopsasa

NAŠA ŠKÔLKA JE PRVÝM KROKOM NA CESTE K SAMOSTATNOSTIVAŠICH DETÍpre detičky sme pripravili podnetné prostredie, ktoré rozvíja ich tvorivosť a nápaditosť. Učiteľky podnecujú deti k záujmu o rôzne tvorivé činnosti.Deti v HOPSASA získavajú praktické zručnosti primerané ich veku. Intenzívne pracujeme s pracovnými zošitmi pre jednotlivé vekové skupiny. Deti si postupne osvojujú aj kultúrne a stolovacie návyky a postupne samostatne zvládajú aj starostlivosť o celkovú hygienu.Prijímame deti vo veku od 1,5 do 6 rokov.


Hore