Škôlka ZVONČEK Zlatohorská 18 Bratislava jasle škôlka detské centrum
  • J
  • Š

Kontakty


Prihláška do zariadenia

Máte záujem navštevovať toto zariadenie? Vyplňte prihlášku.

Prihláška

Sledujte nás

Zadajte svoj email a pri každej zmene našich údajov Vás upozorníme.

Škôlka ZVONČEK - Bratislava

Súkromná hudobná škôlka ZVONČEK so zameraním na hudobný a jazykový rozvoj Vášho dieťaťa. Našu starostlivosť a pozornosť venujeme deťom od 1,5 roka do 6 rokov.

Výchovnovzdelávací proces zameriavame na všestranný rozvoj dieťaťa. Hlavnou zložkou vzdelávacieho procesu sú prvky hudobnej výchovy integrované vo výchovnom programe. Každé dieťa má v sebe vlohy a talent.Sme pripravený pre16 detí.Cieľom je objaviť akým smerom sa tieto predpoklady smerujú a pripraviť dieťa na ďalší rozvoj talentu. Dôraz kladieme na všestranný rozvoj dieťaťa s cieľom pripraviť ho pre základnú školu. Rozvíjame vedomosti, zručnosti, spoločenské návyky. Vedieme dieťa k samostatnosti pri jedení, obliekaní sa a ďalších samoobslužných činnostiach.Celý výchovnovzdelávací proces pripravujú a realizujú skúsení a kvalifikovaní pedagógovia. V čase hier a odpočinku sú deti pod vedením pedagógov. Vytvárame u detís základy k vzájomnému nadväzovaniu vzťahov, vytváraniu kamarátstiev, tolerancii. Chceme aby sa menšie deti nebáli väčších a väčšie deti aby brali menšie za rovnocenných partnerov.Počas vyučovacieho procesu sú deti rozdelené na tri skupiny. Malé deti sú vo veku 2 až 3 roky. Väčšie deti vo veku 4 až 5 rokov. Deti predškolského veku 5 až 6 ročné. Skupinky majú svoju učiteľku, ktorá vytvára program. Vzhľadom k malému počtu detí program upravuje podľa individuálnych potrieb každého dieťaťa.Kladieme dôraz na zdravý životný štýlu, najmä rozvojom hygienických návykov, zdravým spánkom, pravidelným pitným režimom, vyváženou stravou, aktívnym pohybom a športom.Aby bola práca s deťmi kontinuálna intenzívne spolupracujeme s rodičmi. Každý deň rodičov informujeme o novinkách, úspechoch, pokrokoch dieťaťa o tom čo v škôlke zažilo. Pomocou podnetov od rodičov dotvárame služby a prostredie škôlky.
  • - prízemná budova škôlky
  • - veľký školský dvor s hracími prvkami a pieskoviskami
  • - otvorený sme každý pracovný deň od 7,00 hod do 18,00 hod
  • - škôlka je otvorená aj počas celého leta
  • - kvalifikovaný a empatický pedagogický zbor
  • - niekoľkoročná skúsenosť od roku 2009
  • - máme 1 učiteľku na 5 detí.

Kontaktný formulár

Captcha obrázok

Hore